Inscriu la teva geoinformació

El Registre Cartogràfic de Catalunya és un registre oficial administratiu que té com a finalitat inventariar la geoinformació produïda a Catalunya. És un registre d'informació geogràfica, no pas d'usuaris. Llegiu-ne més

A més, la geoinformació inscrita en la secció corresponent de l'RCC és oficial i d'ús obligatori:

 • per a totes les administracions catalanes per a la formació de nova cartografia, i

 • en l'exercici de les competències de la Generalitat i, en el marc d'aquestes, en l'exercici de les competències atribuïdes als ens locals i a altres ens públics de Catalunya, quan aquest exercici competencial hagi d'emprar informació cartogràfica o geogràfica o s'hi hagi de basar.

 

A qui va dirigit: A totes les persones físiques i jurídiques, administracions i altres ens interessats.

Organisme responsable: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

Normativa: Llei 16/2005 i Decret 398/2006

Taxes: La inscripció de geoinformació en el Registre no té cap taxa associada.

 

Informació a aportar:

 • Dades del sol·licitant: Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del sol·licitant, si escau.

 • Metadades: Han de tenir el perfil establert per la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC). Per a generar-les de forma eficient podeu utilitzar l'editor web de la IDEC, o qualsevol altre que permeti complir l'esmentat perfil IDEC.

  • Per a utilitzar l'editor web de metadades de la IDEC cal autenticar-se amb usuari i contrasenya. Si no en disposeu, podeu sol·licitar-lo a la IDEC.

 • Especificacions tècniques: Les emprades per a la generació de les dades. Per a la inscripció en la secció oficial del Registre han d'estar aprovades per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (C4).

 • Fitxers de dades: Una còpia de totes les dades que vulgueu registrar, en format digital. Cal desar-les en algun espai accessible remotament (FTP, serveis de fitxers al núvol, etc.), ja que es trameten mitjançant un enllaç, no pas com a fitxers adjunts. Si no en disposeu, feu-nos-ho saber per a habilitar-vos un espai.

 

Pas 1: Sol·licitud d'inscripció en el Registre

 • e-Valisa: Si sou un organisme de la Generalitat, podeu utilitzar l'e-Valisa. D'aquesta forma no caldrà que acrediteu la vostra personalitat jurídica.

 • EACAT: Si sou una administració local, podeu utilitzar l'EACAT. D'aquesta forma no caldrà que acrediteu la vostra personalitat jurídica.

 • Formulari web

En tots els casos caldrà que indiqueu la secció en què voleu inscriure la vostra geoinformació: oficial o no oficial.

 

Pas 2: Avaluació de la informació

Control de qualitat

L'ICGC farà el control de qualitat de tota la informació presentada al Registre, a excepció de la geoinformació temàtica, què serà avaluada per l'entitat responsable de la mateixa. En tots els casos, l'ICGC farà el control de qualitat de les metadades i les especificacions tècniques.

Informe de qualificació

En base als resultats d'aquest control de qualitat, la direcció de l'ICGC emetrà un informe de qualificació en qualsevol dels sentits següents:

 • Positiu: Suposa que la petició es pot inscriure en el Registre.

 • Amb defectes esmenables: Suposa que la petició es pot inscriure en el Registre prèvia esmena dels defectes observats.

 • Negatiu: Suposa que la petició no es pot inscriure en el Registre per presentar defectes i/o mancances no acceptables.

Resolució administrativa

El Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES), mitjançant resolució de la Secretaria General, indicarà la inscripció o la seva denegació, d'acord amb l'informe de qualificació de la direcció de l'ICGC.

 

Pas 3: Rebre la resposta del Registre

Quan es rep la resposta?

Si en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el Registre no s'ha emès i notificat resolució expressa, la petició d'inscripció s'entendrà estimada per silenci administratiu.

Quina resposta es rep?

Si l'informe de qualificació resulta positiu i, per tant, la resolució favorable, tan bon punt s'hagi procedit a la inscripció en el Registre se us notificarà aquest fet, adjuntant còpia de la resolució.

Si l'informe de qualificació resulta negatiu o amb defectes esmenables, se us comunicarà per escrit; en el cas d'observar-se defectes esmenables, aquesta comunicació adjuntarà un informe que detalla els defectes a esmenar.

Es pot presentar un recurs?

Les resolucions referents a la inscripció en el Registre són recurribles en alçada davant el conseller o consellera de TES, de conformitat amb la normativa de règim jurídic i procediment administratiu comú vigent. El conseller o consellera de TES ha d'emetre resolució previ informe de la C4. Les resolucions del conseller o consellera en aquest punt exhaureixen la via administrativa.