Consulta el Registre

La geoinformació inscrita a l'RCC està catalogada dins de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC), la qual conté també altra geoinformació (no oficial).

Mitjançant la imatge blava d'aquesta pàgina s'accedeix al catàleg IDEC, però mostrant-hi només la geoinformació inscrita a l'RCC. Hi consta com a "Geodades oficials RCC".

En qualsevol cas, navegant pel catàleg IDEC, sempre podeu seleccionar manualment aquesta opció:

Imatge
Casella de verificació amb l'etiqueta "Geodades oficials RCC"

Recordeu que la geoinformació inscrita en la secció corresponent de l'RCC és oficial i d'ús obligatori:

  • per a totes les administracions catalanes per a la formació de nova cartografia, i

  • en l'exercici de les competències de la Generalitat i, en el marc d'aquestes, en l'exercici de les competències atribuïdes als ens locals i a altres ens públics de Catalunya, quan aquest exercici competencial hagi d'emprar informació cartogràfica o geogràfica o s'hi hagi de basar.