Política de protecció de dades personals

Objecte

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals LOPDGDD) i altra normativa relacionada, aquesta política pretén facilitar-vos la informació prevista als articles 13 i 14 de l'esmentat Reglament, així com d'altra que es considera necessària sobre com recollim i com utilitzem les vostres dades personals en l’àmbit del Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC).

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les dades personals facilitades a l’RCC, com a ens competent per a la seva gestió, és l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), empresa pública de la Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, amb:

 • CIF: Q-0801980-D

 • Adreça electrònica de contacte: protecciodades@icgc.cat

 • Domicili: Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona

 • Telèfon: 93 567 15 00

 

El representant del responsable del tractament és el Sr. Jaume Massó i Cartagena, director de l'ICGC.

Com a empresa pública, l'ICGC ha designat un Delegat de Protecció de Dades (DPD). Les seves dades de contacte són:

 • Adreça electrònica: dpd@icgc.cat

 • Domicili: Parc de Montjuïc, 08038 Barcelona.

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals i amb quina base legal?

 • Per interès legítim:

  • Atendre les vostres consultes, peticions, suggeriments i queixes.

  • Millorar els serveis que us oferim.

 • Per motius legals:

  • Gestionar les vostres sol·licituds i inscripcions a l’RCC.

 

Com recollim les vostres dades personals i quines són?

Informació que ens faciliteu mitjançant el formulari web de contacte, correu electrònic o postal, telèfon, l’EACAT i altres canals de comunicació

En aquests casos, la informació que recollim és la que ens proporcioneu de forma proactiva i voluntària, i només la utilitzem per gestionar les vostres sol·licituds d’inscripció de geoinformació a l’RCC, consultes, peticions, suggeriments, queixes, etc.

 

Informació que recollim de les vostres visites al nostre web

Pel simple fet de navegar pel web de l’RCC i el seu catàleg (el qual forma part del catàleg la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya), recollim informació limitada dels usuaris i estadístiques globals anònimes.

Aquesta informació la utilitzem per millorar l'accés als continguts i als serveis que us oferim, i per monitoritzar el seu rendiment.

Aquesta informació l'obtenim mitjançant les galetes que es desen en els vostres navegadors i els logs que es desen en els nostres servidors web.

Per a més informació, consulteu la Política de galetes del web de l'RCC.

 

Dades de menors

Si bé els continguts del web de l’RCC i el seu catàleg poden ser utilitzats per menors d'edat, en cap cas requerim les seves dades personals.

 

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Només emmagatzemem la vostra informació personal en la mesura que la necessitem, a fi de poder utilitzar-la segons la finalitat per a la qual va ser recollida, i segons la base jurídica del seu tractament, de conformitat amb la llei aplicable. Posteriorment és destruïda per mitjans segurs.

Conservarem la vostra informació personal el temps legalment establert mentre no exerciu el vostre dret de supressió i/o limitació del tractament de les vostres dades (per a més informació, vegeu l'apartat sobre els vostres drets). En aquests casos, conservarem la informació degudament bloquejada, sense fer-ne cap ús, mentre pugui ser necessària per a l'exercici o la defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del tractament de les vostres dades, que hagi de ser atesa i per a la qual sigui necessari recuperar-la.

També podem conservar les vostres dades personals durant un temps addicional raonable per facilitar la resposta a consultes, sol·licituds o queixes que pugueu adreçar-nos posteriorment.

Per determinar els períodes de conservació de dades personals, tenim en compte:

 • la quantitat de dades,

 • la naturalesa de les dades,

 • la sensibilitat de les dades,

 • el risc potencial de danys per un ús no autoritzat o per revelació de les vostres dades,

 • les finalitats per a les quals tractem les vostres dades i si podem aconseguir aquestes finalitats mitjançant altres mecanismes, i

 • els requisits legals aplicables.

 

En algunes ocasions, fem anònimes les vostres dades personals (per tal que no es puguin associar amb vosaltres) per a finalitats estadístiques. En aquests casos, emmagatzemem aquesta informació (anònima) de forma indefinida, sense notificar-vos-ho.

 

A qui podem comunicar les vostres dades?

Les dades personals que recollim en l’àmbit de l’RCC no es comuniquen a terceres parts, si bé estaran a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats sorgides del tractament.

Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit prèviament.

 

Com protegim les vostres dades?

Sempre que estiguin sota el nostre control, farem tot el possible per assegurar que les vostres dades personals es tractin d'una forma que garanteixi la seguretat necessària per evitar-ne un ús no autoritzat o il·legal, la seva pèrdua accidental, destrucció o dany.

Amb aquesta finalitat, utilitzem mesures tècniques i organitzatives adequades que, alhora, són revisades periòdicament. Protegim la vostra informació personal mitjançant l'ús d'una combinació de controls de seguretat tant físics com informàtics o lògics, fins i tot controls d'accés que restringeixen i administren la forma com les vostres dades personals són tractades, administrades i gestionades. També ens assegurem que les persones que gestionen l’RCC estiguin degudament capacitades per protegir la vostra informació personal.

Hem establert procediments per gestionar qualsevol incidència sospitosa relacionada amb dades personals que pogués esdevenir-se, la qual us seria notificada, així com qualsevol regulació aplicable a la incidència que legalment estiguem obligats a complir.

 

Quins són els vostres drets de protecció de dades i com es poden exercir?

 • Retirada del consentiment: Quan estiguem utilitzant la vostra informació personal a partir del vostre consentiment, teniu el dret de retirar-lo en qualsevol moment.

 • Dret a ser informat: Teniu el dret a ser informats sobre l'ús de la vostra informació personal. Aquesta política, i els textos legals resumits que utilitzem en les nostres comunicacions i formularis, pretenen ser una descripció clara i transparent al respecte.

 • Dret d'accés: Podeu sol·licitar-nos (per escrit) quina informació vostra tenim i/o demanar-nos-en una còpia.

 • Dret de supressió: A partir del 25 de maig de 2018, podeu exercir el vostre “dret a l'oblit”, és a dir, d'eliminar les dades que us puguin identificar personalment. Hi pot haver ocasions en què no puguem complir aquesta sol·licitud per motius legals, fet que us seria notificat.

 • Dret de rectificació: Si les vostres dades són incorrectes en les nostres bases de dades, teniu el dret de demanar-nos la seva actualització.

 • Dret a la limitació del tractament: En certes situacions, teniu el dret de demanar-nos una limitació en el tractament que fem de les vostres dades, si no esteu d'acord amb la seva exactitud o ús legítim. Això comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

 • Dret a la portabilitat de les dades: Quan estiguem utilitzant la vostra informació personal amb el vostre consentiment, la llei us permet demanar-nos la portabilitat de les vostres dades a un altre proveïdor de serveis. En aquest cas, us facilitarem (a vosaltres o a la tercera part que ens hagueu indicat) les vostres dades personals en un format estructurat, d'ús comú i llegible, sempre que sigui tècnicament viable.

 • Dret d'oposició i decisions individuals automatitzades: Podeu, sempre que no concorri cap de les excepcions previstes en el Reglament, oposar-vos a que les vostres dades siguin objecte de tractament. Aquesta oposició, la podeu presentar en qualsevol moment, i es podrà basar en motius relacionats amb la vostra situació particular. En aquest cas, deixarem de tractar les vostres dades personals. En quant a decisions individuals automatitzades i perfils d'usuaris, no fem cap tractament de dades amb aquesta finalitat.

 

Podeu sol·licitar l'exercici de qualsevol d'aquests drets adreçant un correu electrònic a protecciodades@icgc.cat.

 

Galetes (cookies)

Utilitzem galetes (cookies) per distingir-vos d'altres usuaris en el web de l’RCC i el seu catàleg, per millorar la informació i els serveis que us oferim, i per facilitar-vos l'accés. Aquestes galetes no poden ser utilitzades per identificar-vos personalment, ja que s'associen únicament a un usuari anònim i el seu dispositiu.

Podeu configurar el vostre navegador per rebutjar totes o algunes galetes, o per tal que us alerti quan els webs n'instal·len o hi accedeixen. Si desactiveu o rebutgeu les galetes, tingueu en compte que algunes parts del web poden ser inaccessibles o no funcionar correctament.

Per a més informació, consulteu la Política de galetes del web de l'RCC.

 

Canvis en aquesta política

Qualsevol canvi que en el futur puguem fer a la nostra política de privacitat es publicarà en aquesta pàgina.

 

Contacte

Si teniu qualsevol tipus de consulta o comentari, o si desitgeu fer-nos algun suggeriment sobre com utilitzem les dades personals, podeu enviar un correu electrònic a protecciodades@icgc.cat.

 

Reclamacions

Teniu dret a presentar una reclamació al Delegat de Protecció de Dades de l'ICGC, a través de l'adreça dpd@icgc.cat.

També podeu interposar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades mitjançant la seva seu electrònica en qualsevol moment, així com exercir les accions que estimeu adients, incloent les judicials, si bé recomanem esperar la intervenció del Delegat de Protecció de Dades.

Data d'actualització: 21.09.2020