Oficialitat i ús dels serveis cartogràfics

La cartografia elaborada per l'ICC gaudeix del caràcter de cartografia oficial al territori de Catalunya. Aquesta cartografia s'inscriu en el Registre.

La cartografia elaborada per altres administracions o per altres subjectes, públics i privats de Catalunya, també gaudeix de caràcter oficial en aquest territori, sempre que es compleixin conjuntament els requisits següents:

  • Que aquesta cartografia hagi estat elaborada d'acord amb les normes i els estàndards establerts per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CCCC) i incorpori les metadades aprovades per aquest òrgan. Així mateix, serà necessari que s'indiquin clarament les condicions d'utilització d'aquesta cartografia.
  • Que hagi estat inscrita en el Registre Cartogràfic de Catalunya i, si s'escau, en el Registre Central de Cartografia.
  • Que es mantingui en un estat suficient d'actualització i disponibilitat per als seus usuaris potencials, d'acord amb les normes i els estàndards mínims de qualitat establerts per la CCCC, d'acord amb el que estableixi el Pla Cartogràfic de Catalunya. S'entendrà que la cartografia es manté en un estat suficient de disponibilitat quan les metadades que incorpora estiguin registrades a la IDEC i existeixin mecanismes publicats per a l'accés a la informació.

El no compliment de les condicions d'actualització de la cartografia i de la informació geogràfica registrades suposarà la pèrdua de la condició d'oficialitat.

En el cas de revisions generals de les normes i estàndards establerts per la CCCC, el DTES establirà els mecanismes i períodes transitoris per a l'adequació de la cartografia oficial a les noves normatives. La no adequació a la nova situació comportarà la pèrdua de la condició d'oficialitat.

La declaració de pèrdua d'oficialitat de la cartografia degudament inscrita precisa de la tramitació prèvia d'un expedient. En aquest expedient cal donar audiència a la persona pública o privada autora de la cartografia i atorgar-li un termini mínim de tres mesos per tal de poder adequar la cartografia a les normes i estàndards establerts per la CCCC. La resolució declarant la pèrdua d'oficialitat ha de ser notificada a la persona pública o privada interessada. Aquestes resolucions són recorribles en alçada davant el conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat (TES), de conformitat amb la normativa de règim jurídic i procediment administratiu comú vigent. El conseller o consellera de TES ha d'emetre resolució previ informe de la CCCC. Les resolucions del conseller o consellera en aquest punt exhaureixen la via administrativa.

La declaració de pèrdua d'oficialitat implica la cancel·lació de la inscripció en la secció oficial del Registre i, si s'escau, pot comportar la inscripció en la secció no oficial del Registre.

Té caràcter oficial a Catalunya la cartografia elaborada pels organismes competents de l'Administració de l'Estat que tingui caràcter oficial d'acord amb l'establert per la legislació estatal.

La cartografia oficial registrada i la informació geogràfica oficial són d'ús obligatori per a totes les administracions catalanes per a la formació de nova cartografia.

La cartografia oficial registrada i la informació geogràfica oficial són d'ús obligatori en l'exercici de les competències de la Generalitat i, en el marc d'aquestes, en l'exercici de les competències atribuïdes als ens locals i a altres ens públics de Catalunya, quan aquest exercici competencial hagi d'emprar informació cartogràfica o geogràfica o s'hi hagi de basar.

En el cas de no existir cartografia oficial registrada al Registre Cartogràfic de Catalunya, caldrà fer servir la cartografia oficial segons la legislació estatal. Només en el cas de no existir cartografia oficial es podrà fer servir cartografia no oficial.

La cartografia oficial registrada a Catalunya és d'ús potestatiu per a l'Administració de l'Estat, sempre que no estigui registrada en el Registre Central de Cartografia.

Tenen caràcter oficial a Catalunya les coordenades establertes mitjançant el Sistema de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC) a partir de les estacions i les xarxes que l'integren i les dades, la informació o els resultats recollits o obtinguts per mitjà d'aquest servei, sempre que se segueixin els procediments establerts pel SPGIC.

Tenen caràcter oficial a Catalunya els sistemes de coordenades locals que s'ajustin al SPGIC i que, en la seva elaboració, compleixin els estàndards que determini la CCCC.