Procediment d'inscripció en el Registre Cartogràfic de Catalunya

La inscripció en el Registre s'iniciarà mitjançant petició escrita per part de les persones físiques i jurídiques, administracions i altres ens interessats, acompanyada de la documentació següent:

  • La documentació relativa a la personalitat jurídica de la persona sol·licitant.
  • La fitxa amb les metadades IDEC.
  • Els documents d'especificacions tècniques, incloent, com a mínim, una descripció general i el catàleg de fenòmens.
  • Una còpia de totes les dades que es vulguin registrar en format digital.

La IDEC estableix la normativa adequada, d'acord amb el que disposa la CCCC, per a les metadades i facilita eines per a la seva elaboració.

La petició d'inscripció i documentació corresponent s'adreçaran al Registre per qualsevol mitjà establert per la normativa de règim jurídic i procediment administratiu comú, sempre que es garanteixi la seva recepció.

Els formats admesos per a la cartografia a trametre al Registre són publicats per la CCCC. La tramesa de cartografia haurà de fer-se, preferentment, per mitjà de l'ús de les tecnologies de la informació.

La totalitat de la informació presentada al Registre serà objecte d'un control de qualitat per part de l'ICC que determinarà la qualificació final de la mateixa. El director o directora de l'ICC emetrà l'informe de qualificació en qualsevol dels sentits següents:

  • Negatiu: suposa que la petició no es pot inscriure en cap de les seccions del Registre.
  • Amb defectes esmenables: suposa que la petició es pot inscriure en la secció del Registre que correspongui, prèvia esmena dels defectes en un termini no inferior a 15 dies. A manca d'esmena en el termini atorgat, s'entén que la persona interessada desisteix de la seva petició.
  • Positiu: suposa que la petició es pot inscriure a la secció del Registre que correspongui.

Correspon al Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES), mitjançant la Secretaria competent en matèria de planificació territorial, procedir a la inscripció o denegar-la, d'acord amb l'informe de qualificació de la direcció de l'ICC.

Si en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el Registre no s'ha emès i notificat resolució expressa, la petició d'inscripció s'entendrà estimada per silenci administratiu.

Les resolucions referents a la inscripció en el Registre són recorribles en alçada davant el conseller o consellera de TES, de conformitat amb la normativa de règim jurídic i procediment administratiu comú vigent. El conseller o consellera de TES ha d'emetre resolució previ informe de la CCCC. Les resolucions del conseller o consellera en aquest punt exhaureixen la via administrativa.

Es pot sol·licitar expressament la inscripció de cartografia a la secció de cartografia no oficial seguint el mateix procediment que per a la cartografia oficial.

La inscripció en el Registre és de caràcter gratuït.

La inscripció a la secció de cartografia oficial determinarà l'obligatorietat d'ús de la mateixa per a totes les administracions catalanes per a la formació de nova cartografia. Per contra, la inscripció a la secció de cartografia no oficial, determinarà que aquesta serà d'ús potestatiu.