Accés al Registre Cartogràfic de Catalunya

La informació del Registre és pública i només s'hi pot negar l'accés en els casos expressament previstos per la normativa aplicable.

Poden accedir a la informació continguda en el Registre els departaments de la Generalitat, els ens locals, les altres administracions interessades i les persones físiques o jurídiques que ho demanin en els termes que estableix l'article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

L'accés al Registre s'ha d'articular per mitjà de petició escrita o bé, directament, per mitjans telemàtics, segons estableixi la CCCC.

L'accés al Registre és gratuït.

L'accés al Registre comporta rebre informació sobre les característiques bàsiques que descriuen la informació cartogràfica i geogràfica, que són, com a mínim, les següents:

  • Títol o nom de la cartografia o informació geogràfica.
  • Persona pública o privada autora de la cartografia o de la informació geogràfica.
  • Àmbit geogràfic que correspon a la cartografia elaborada o a la informació geogràfica recollida.
  • Escala en què s'ha realitzat.
  • Caràcter oficial o no de la cartografia elaborada i la informació geogràfica registrada.
  • Any d'elaboració de la cartografia i informació geogràfica.