Descripció

Què és el Registre Cartogràfic de Catalunya

El Registre Cartogràfic de Catalunya és l'òrgan bàsic d'informació cartogràfica i geogràfica relacionada de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya.

El Registre està adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) i la seva seu radica a l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).

La direcció i gestió del Registre corresponen a l'ICC, sota la direcció superior del DTES, al que correspon, mitjançant la Secretaria competent en matèria de planificació territorial, dictar les normes i instruccions necessàries per al seu correcte funcionament.


Organització del Registre Cartogràfic de Catalunya

El Registre s'organitza en dues seccions separades per a la inscripció de cartografia oficial i cartografia no oficial. Totes les cartografies inscrites en el Registre queden catalogades a la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC). Dins cadascuna de les dues seccions, els continguts es classifiquen per mitjà de catàlegs, d'acord amb les categories establertes a l'article 2 de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'ICC. A tal efecte es fan servir les metadades de la informació d'acord amb les definicions de la IDEC.

El Registre es gestiona per mitjans informàtics i les inscripcions es practiquen per ordre de recepció de les sol·licituds.


Funcions del Registre Cartogràfic de Catalunya

El Registre té les funcions següents:

  • La coordinació amb els òrgans competents per a l'aplicació de la Llei 16/2005.
  • La inscripció de les resolucions d'atorgament i pèrdua de l'oficialitat.
  • Facilitar al públic l'accés a la informació continguda en el Registre, en els termes establerts a la normativa aplicable.
  • Facilitar als òrgans competents l'assistència necessària per a desenvolupar les funcions que, en relació amb el Registre, tinguin encarregades.
  • L'emissió de certificacions sobre la informació que consta en el Registre.
  • La custòdia i conservació de la documentació que se li presenta i que serveix de suport als assentaments que s'hi duen a terme.
  • La manifestació de les dades generals per a fer investigacions i estudis referits a la cartografia i geografia.
  • Promoure la comunicació amb altres registres cartogràfics i, en particular, amb els que depenen dels organismes estatals competents.