Condicions d'ús de la informació cartogràfica i geogràfica

Les persones usuàries de la cartografia i informació geogràfica oficial només podran utilitzar-la per a les seves finalitats pròpies i no poden difondre-la per mitjà de l'edició de productes cartogràfics o directament relacionats amb aquests.

L’ Institut Cartogràfic de Catalunya i els titulars de la cartografia oficial i informació geogràfica podran establir condicions d'ús per a la difusió digital i l'edició de publicacions o productes en suport digital elaborats o que es puguin elaborar.